Σύνδεση

Καλωσορίσατε στη διαδικασία πιστοποίησης για τη διδασκαλία και την ανάπτυξη των Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό (ΙΔΠ)!

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη διδασκαλία και την ανάπτυξη των Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό (ΙΔΠ), το έργο ολοκληρώνεται με την τελική αξιολόγηση των διδακτικών σας ικανοτήτων για την ανάπτυξη του δημοκρατικού πολιτισμού. Ο στόχος της διαδικασίας πιστοποίησης είναι να συνδέσει τις ΙΔΠ και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών με την αυξανόμενη ζήτηση των εκπαιδευτικών για επίσημη πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, αναπτύσσοντας ένα πρότυπο διαδικασίας πιστοποίησης της διδασκαλίας των ΙΔΠ, που μελλοντικά μπορεί να υιοθετηθεί από εθνικούς ή διεθνείς φορείς πιστοποίησης.

Η ομάδα STEP UP-DC ανέπτυξε τρεις κατηγορίες ερωτήσεων και δραστηριοτήτων για τη διαδικτυακή διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με τους δείκτες του έργου και τη μεθοδολογία που απαιτεί ερωτήσεις κλειστού τύπου:

  • Γραπτές ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται για αυτοαξιολόγηση και είναι γνωστές στους συμμετέχοντες (χρησιμοποιούνται στα κριτήρια αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών ενοτήτων)
  • Γραπτές νέες και πρωτότυπες ερωτήσεις που μπορούν να αξιολογήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα και βασίζονται στο εκπαιδευτικό υλικό του έργου
  • Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση Βίντεο/Σενάρια βασισμένα στο εκπαιδευτικό υλικό του έργου.

Σε κάθε κατηγορία οι ερωτήσεις κατηγοριοποιούνται σε βασικές και προχωρημένες σύμφωνα με τους δείκτες. Μεθοδολογικά το διαδικτυακό κριτήριο αξιολόγησης αποτελείται από ερωτήσεις και από τις τρεις κατηγορίες οι οποίες επιλέγονται με βάση το επίπεδό τους (βασικό και προχωρημένο) ώστε το τελικό κριτήριο αξιολόγησης να είναι αξιολόγηση επιπέδου 6.

Το τεστ περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις και διαρκεί 45 λεπτά συνολικά.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union and the Greek State Scholarships Foundation (IKY)
This training programme a part of a project funded by the European Commission.
Project Number: [2019-1-EL01-KA203-062449]