Κριτήριο Αξιολόγησης

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Κριτήριο Αξιολόγησης

Χριστίνα Χατζησωτηρίου & Παναγιώτης Αγγελίδης