Ενότητα 7Β, Εφαρμογή της Εκπαίδευσης για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EDC/HRE) στη διδασκαλία της Ιστορίας

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Παραδοσιακή διδασκαλία Ιστορίας έναντι  του «νέου» πλαισίου της διδασκαλίας της Ιστορίας. 
 2. Τι είδους πολίτες πρέπει να οραματιστεί η διδασκαλία της Ιστορίας; 
 3. Το όραμα, η αποστολή, οι στόχοι και οι συνιστώσες της διδασκαλίας της Ιστορίας με σκοπό την καλλιέργεια της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
 4. Προκλήσεις/δυσκολίες κατά την εφαρμογή της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη διδασκαλία της Ιστορίας. 
 5. Προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία για την καλλιέργεια της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
 6. Τρέχουσες τάσεις στη διδασκαλία της Ιστορίας με στόχο την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
 7. Συστάσεις για τη διδασκαλία της Ιστορίας με σκοπό την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν:

 1. Να αναλύουν κριτικά τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενσωματωθούν στα μαθήματα Ιστορίας ορισμένες βασικές έννοιες που σχετίζονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, τον Δημοκρατικό Πολιτισμό και τον Διαπολιτισμικό Διάλογο.
 2. Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν στα μαθήματα Ιστορίας τις κατάλληλες διδακτικές μεθοδολογίες για την καλλιέργεια των στόχων της  Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.  
 3. Να χρησιμοποιούν ιστορικές πηγές στη διδασκαλία τους για την προώθηση των στόχων της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 4.  
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να αναγνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες τις κατάλληλες ευκαιρίες για την εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών που σχετίζονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη διδασκαλία της Ιστορίας. 
 • Να δοθεί στους εκπαιδευόμενους/ες μια επισκόπηση και η απαραίτητη υποστήριξη, ώστε να αναπτύξουν κριτική κατανόηση των πιθανών προκλήσεων στην εφαρμογή της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη διδασκαλία της Ιστορίας. 
 • Να ενσωματώσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες παιδαγωγικές πρακτικές που σχετίζονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα  στη διδακτική πρακτική της Ιστορίας και να αναπτύσσουν τις δικές τους σχετικές μεθόδους διδασκαλίας. 

 

Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της πολιτικής, του δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
   • 2001: Μπορεί να εξηγεί τη σημασία βασικών πολιτικών εννοιών, όπως δημοκρατία, ελευθερία, ιδιότητα του πολίτη, δικαιώματα και υποχρεώσεις
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • 202:  Προάγει την άποψη ότι θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε την αμοιβαία κατανόηση και τον ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους και στις ομάδες που θεωρείται ότι «διαφέρουν» μεταξύ τους
  • Απόδοση αξίας στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισότητα και στο κράτος δικαίου
   • 301: Υποστηρίζει ότι τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές τη δημοκρατία και τον τρόπο που πρέπει να ενεργούν ως δημοκρατικοί πολίτες
 • Στάσεις
  • Πολιτειακή Συνείδηση
   • 614:  Ασκεί τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της ιδιότητας του ενεργού πολίτη σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο
  • Ανεκτικότητα στην αμφισημία
   • 823: Εκφράζει την πεποίθηση ότι ξέρει να χειρίζεται απρόβλεπτες καταστάσεις χάρη στην επινοητικότητά του/της
  • Αυτεπάρκεια
   • 918: Καλωσορίζει το ενδεχόμενο αμφισβήτησης των ιδεών και αξιών του/της
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες ακρόασης και παρατήρησης
   • 1201: Ακούει προσεκτικά τις διαφορετικές απόψεις
  • Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
   • 1140: Μπορεί να χρησιμοποιεί σαφή και δυνάμενα να καθοριστούν κριτήρια, αρχές ή αξίες για να προβαίνει σε κρίσεις

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο