Πηγές προς Μελέτη

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Υποχρεωτική Μελέτη

  1. Monte-Sano, C. (2016). Argumentation in History classrooms: A key path to understanding the discipline and preparing citizens. Theory into Practice, 55(4), 311–319.    
  2. Mutluer, C. (2013). The place of History lessons in global citizenship education: The views of the teacher. Turkish Studies, 8(2), 189–200.  
  3. Yogev, E. (2013). On the need to strengthen political-critical thinking in history education. International Review of Education, 59(5), 627–645.

Περαιτέρω Διερεύνηση

  1.  Van Hover, S., Hicks, D., & Dack, H. (2016). From Source to Evidence? Teachers’ Use of Historical Sources in Their Classrooms. The Social Studies, 107(6), 209–217. 
  2.  Nordgren, K. (2016). How to Do Things With History: Use of History as a Link Between Historical Consciousness and Historical Culture. Theory and Research in Social Education, 44(4), 479–504. 
  3.  Nordgren, K. (2017). Powerful knowledge, intercultural learning and history education. Journal of Curriculum Studies, 49(5), 663–682. 
  4.  Poulsen, J. (2013). What about Global History? Dilemmas in the Selection of Content in the School Subject History. Education Sciences, 3(4), 403–420.