Πηγές προς Μελέτη

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Υποχρεωτική Μελέτη

  1. Derman-Sparks, L. & Ramsey, P.G. (2006). What if all the kids are white? Anti-bias multicultural education with young children and families. NY: Teachers College Press
  2. Magos, K. & Simopoulos, G. (2009). “Do you know Naomi?”: researching the intercultural competence of teachers who teach Greek as a second language in immigrant classes. Intercultural Education, 20: 3, 255— 265
  3. Ramsey, P. (2004). Teaching and learning in a diverse world.  NY: Teachers College Press

Περαιτέρω Διερεύνηση

  1. Allen, S., Whalley, M. (2010). Supporting Pedagogy and Practice in Early Years Settings, United Kingdom: Learning Matters Ltd
  2. Brown, B. (2001). Combating Discrimination: Persona Dolls in Action. London: Trentham Books
  3. Brown, C. S. (2002). Refusing Racism: White Allies and the Struggle for Civil Rights. New York, NY: Teachers College Press Caron Carter & Cathy 
  4. Tenorio, R. (1995). Race and respect among young children. In B. Bigelow, L. Christensen, S. Karp, B. Miner & B. Peterson (Eds). Rethinking Our Classrooms (pp. 24-28). USA: Rethinking Schools