Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό (ΙΔΠ) στις Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματική Εκπαίδευση

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό (ΙΔΠ) και Φυσικές Επιστήμες
 2. Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό (ΙΔΠ) και Μαθηματικά
Στόχοι
 • Να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευόμενων, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΑΔ), την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΔΕ), στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης STEM.
 • Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες με βασικά εργαλεία της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την ΕΑΔ, συμπεριλαμβανομένου του Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό (ΠΑΙΔΠ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, με σκοπό την ανάπτυξη της δημοκρατικής κουλτούρας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης STEM.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση: 

 1. Να κατανοούν ότι οι επιστήμονες είναι μέλη μιας κοινότητας: οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε μπορεί να συνεισφέρει στην Επιστήμη.
 2. Να κατανοούν ότι η επιτυχία των επιστημονικών εγχειρημάτων εξαρτάται από την ομαδική εργασία/συνεργασία.
 3. Να σκέφτονται κριτικά όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται δεδομένα.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της ιστορίας, των μέσων ενημέρωσης, των οικονομιών, του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας
   • 2058: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τις συνδέσεις μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών διεργασιών
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • 201: Προάγει την άποψη ότι θα πρέπει να είμαστε ανεκτικοί με τις διαφορετικές πεποιθήσεις που πρεσβεύουν άλλοι στην κοινωνία
   • 204: Διατυπώνει την άποψη ότι η πολιτισμική πολυμορφία μέσα σε μια κοινωνία θα πρέπει να αξιολογείται και να εκτιμάται με θετικό τρόπο
 • Στάσεις
  • Δεκτικότητα στην πολιτισμική ετερότητα
   • 401: Ενδιαφέρεται να μαθαίνει για τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τις παραδόσεις και τις κοσμοθεωρίες άλλων ανθρώπων
  • Πολιτειακή συνείδηση
   • 601: Εκφράζει προθυμία να συνεργαστεί και να δουλέψει με άλλους
   • 604: Εκφράζει προθυμία να συμμετέχει στη συλλογική διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης
   • 1018: Μπορεί να επιλέγει μόνος/η υλικό, πόρους και δραστηριότητες εκμάθησης
   • 1024: Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον χρόνο του/της για να επιτυγχάνει τους μαθησιακούς στόχους του/της

  • Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης

   • 1112:  Χρησιμοποιεί περισσότερες από μία πηγές πληροφόρησης πριν τη λήψη μιας απόφασης
   • 1135: Μπορεί να διατυπώνει κρίσεις για το αν τα υπό εξέταση υλικά είναι αληθή, ακριβή ή αξιόπιστα
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
   • 1407: Αλλάζει τον τρόπο που ενεργεί όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει πρόβλημα με την πορεία των πραγμάτων
  • Δεξιότητες συνεργασίας
   • 1629: Εμπνέει ενθουσιασμό στα μέλη της ομάδας ώστε να επιτυγχάνονται οι κοινοί στόχοι.

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο