Ενότητα 7Γ, Μετασχηματιστικές παιδαγωγικές πρακτικές στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής: Παιδαγωγικές, διδακτικές μέθοδοι και μέθοδοι αξιολόγησης.

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Εισαγωγή στις μετασχηματιστικές παιδαγωγικές πρακτικές για την εξέλιξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Αρχές μετασχηματιστικής διδασκαλίας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα γνωρίζουν:

 1. Να εξηγούν τη σύνδεση μεταξύ μετασχηματιστικών παιδαγωγικών πρακτικών και δημοκρατικής μάθησης.
 2. Να εφαρμόζουν στρατηγικές για την καθιέρωση μετασχηματιστικών παιδαγωγικών μεθόδων στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής.

 

Μαθησιακοί στόχοι
 • Διερεύνηση των αμφιλεγόμενων πτυχών των κοινωνικών θεμάτων και η διαχείρισή τους στην τάξη. 
 • Διαλογική μάθηση και πρακτική διδασκαλίας.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώσεις και κριτική κατανόηση του εαυτού
   • 1810: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τις προκαταλήψεις του/της και τα στερεότυπα και τι κρύβεται πίσω από αυτά
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της γλώσσας και της επικοινωνίας
   • 1902: Μπορεί να περιγράφει τον κοινωνικό αντίκτυπο και την επίδραση σε άλλους των διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισότητα και στο κράτος δικαίου
   • 301: Υποστηρίζει ότι τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές τη δημοκρατία και τον τρόπο που πρέπει να ενεργούν ως δημοκρατικοί πολίτες
 • Στάσεις
  • Πολιτειακή Συνείδηση
   • 606: Συζητά για το τι μπορεί να γίνει ώστε να βελτιωθεί η κοινότητα
   • 615: Φροντίζει να παραμένει ενήμερος/η σχετικά με θέματα που αφορούν τον πολίτη
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων
   • 1702: Μπορεί να βρίσκει εναλλακτικές λύσεις για την επίλυση των συγκρούσεων
   • 1710: Μπορεί να στηρίζει άλλους στην επίλυση συγκρούσεων βοηθώντας τους να κατανοούν τις διαθέσιμες επιλογές

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο