Ενότητα 7Γ, Ανάπτυξη ατομικής και κοινωνικής υπευθυνότητας στο πλαίσιο της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Παιδαγωγικές, διδακτικές μέθοδοι και μέθοδοι αξιολόγησης

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Εισαγωγή στις αρχές του μοντέλου Ατομικής και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Hellison για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής (Hellison, 2003). 
 2. Χρήση του μοντέλου του Hellison στην “κατασκευή” και την εφαρμογή σχεδίων μαθήματος στη Φυσική Αγωγή (ΦΑ), με σκοπό την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΑΔ).
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα γνωρίζουν:

 

 1. Αναγνωρίζουν τη συσχέτιση μεταξύ της θετικής ανάπτυξης των νέων (ΘΑΝ) και της δημοκρατικής μάθησης. 
 2. Αναπτύσσουν σχέδια μαθημάτων Φυσικής Αγωγής (ΦΑ), χρησιμοποιώντας στρατηγικές και μεθόδους που εστιάζουν στην καθιέρωση ενός δημοκρατικού πολιτισμού σχετικού με τα οικολογικά συστήματα.
Μαθησιακοί στόχοι
 •  Να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες εκπαιδευτικά προγράμματα για την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση μεταξύ των οικολογικών συστημάτων (Bronfenbrenner, 1995). 
 •  Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες με βασικά διδακτικά εργαλεία/μέσα για την καθιέρωση και την προώθηση ενός δημοκρατικού πολιτισμού εντός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώσεις και κριτική κατανόηση του εαυτού
   • 1804: Μπορεί να εξηγεί πώς τα προσωπικά χαρακτηριστικά του/της επηρεάζουν τη συμπεριφορά του/της σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • 202: Προάγει την άποψη ότι θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε την αμοιβαία κατανόηση και τον ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους και στις ομάδες που θεωρείται ότι «διαφέρουν» μεταξύ τους
  • Απόδοση αξίας στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στα ανθρώπινα δικαιώματα
   • 101: Υποστηρίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει πάντοτε να τυγχάνουν προστασίας και σεβασμού
 • Στάσεις
  • Αυτεπάρκεια
   • 813: Εκφράζει πίστη στην ικανότητά του/της να επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους για την εκπλήρωση διαφόρων καθηκόντων
  • Σεβασμός
   • 501: Δίνει χώρο στους άλλους για να εκφράζονται
   • 502: Εκφράζει σεβασμό για τους άλλους θεωρώντας τους ισότιμα ανθρώπινα όντα
  • Πολιτειακή Συνείδηση
   • 601: Εκφράζει προθυμία να συνεργαστεί και να δουλέψει με άλλους
   • 602: Συνεργάζεται με άλλους για κοινούς σκοπούς και ενδιαφέροντα
   • 603: Εκφράζει ετοιμότητα να συνεισφέρει στη βελτίωση της κατάστασης άλλων ανθρώπων στην κοινότητα/κοινωνία
  • Υπευθυνότητα
   • 705: Είναι πάντοτε συνεπής στις προσωπικές του υποθέσεις
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης
   • 1003: Ολοκληρώνει μόνος/η τα καθήκοντα μάθησης
  • Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
   • 1140: Μπορεί να χρησιμοποιεί σαφή και δυνάμενα να καθοριστούν κριτήρια, αρχές ή αξίες για να προβαίνει σε κρίσεις

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο