Ενότητα 7, Εφαρμογή της Εκπαίδευσης για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EDC/HRE) στη Διδασκαλία Της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Ο διδακτικός στόχος της διδασκαλίας της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας σε σχέση με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 2.  Παιδική Λογοτεχνία για την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 
 3. Καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού μέσω της διδασκαλίας της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας. 
 4. Γλώσσα και λόγος
 5. Κριτήρια για την επιλογή κειμένων για την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 6. Σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης. 
 7. Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στη διδακτική παρέμβαση.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν:

 1. Να αναλύουν κριτικά τις έννοιες «η γλώσσα ως λόγος» και «κριτικός γραμματισμός» και να τις εφαρμόζουν στη διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας για την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 2. Να περιγράφουν τα κριτήρια επιλογής των κειμένων που θα χρησιμοποιηθούν σε ενότητες Γλώσσας και Λογοτεχνίας για την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 3. Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές διδακτικές παρεμβάσεις, πρακτικές και εργαλεία στις ενότητες της Γλώσσας και Λογοτεχνίας για την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες με τις τρέχουσες συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στην εκπαίδευση (δηλαδή συμμετοχή στην τάξη, στη μάθηση και στη σχολική διοίκηση).
 • Να αναπτύξουν κριτική κατανόηση της έννοιας της «φωνής» των μαθητών/τριών, η οποία εξετάζεται στο πλαίσιο της επίσημης εκπαίδευσης. 
 • Να κατανοήσουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών  στις δημοκρατικές παιδαγωγικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής/ολιστικής σχολικής προσέγγισης, μέσα από δικές τους κρίσιμες εξερευνήσεις/έρευνες.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της γλώσσας και της επικοινωνίας
   • 1913: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τις διαφορετικές επικοινωνιακές συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε μία τουλάχιστον κοινωνική ομάδα ή σε έναν πολιτισμό
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • 204: Διατυπώνει την άποψη ότι η πολιτισμική πολυμορφία μέσα σε μια κοινωνία θα πρέπει να αξιολογείται και να εκτιμάται με θετικό τρόπο
  • Απόδοση αξίας στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισότητα και στο κράτος δικαίου
   • 301: Υποστηρίζει ότι τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές τη δημοκρατία και τον τρόπο που πρέπει να ενεργούν ως δημοκρατικοί πολίτες
 • Στάσεις
  • Αυτεπάρκεια
   • 801: Εκφράζει πίστη στην ικανότητά του/της να κατανοεί διάφορα θέματα
  • Σεβασμός
   • 501: Δίνει χώρο στους άλλους για να εκφράζονται
  • Ανεκτικότητα στην αμφισημία
   • 910: Αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης
   • 1001: Δείχνει ότι μπορεί να εντοπίζει πηγές μάθησης (π.χ. ανθρώπους, βιβλία, διαδίκτυο)
  • Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
   • 1139: Μπορεί να εντοπίζει τυχόν διαφορές ή αντιφάσεις ή αποκλίσεις στο υλικό που εξετάζει

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο