Ενότητα 7, Εφαρμογή της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EDC/HRE) στη διδασκαλία της Γεωγραφίας

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Ο διδακτικός στόχος της διδασκαλίας της Γεωγραφίας σε σχέση με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
 2. Γεωγραφία με σκοπό  την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.
 3. Καλλιέργεια της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω της διδασκαλίας της Γεωγραφίας. 
 4. Εκπαιδευτική ιδιότητα του πολίτη. 
 5. Κριτήρια για την επιλογή κειμένων κατάλληλων για την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 6.  Σχεδιασμός διδακτικών παρεμβάσεων. 
 7. Εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδακτική παρέμβαση.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν:

 1. Να αναλύουν κριτικά τις έννοιες της Γεωγραφίας και να τις εφαρμόζουν στη διδασκαλία της Γεωγραφίας, με σκοπό την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 
 2. Να περιγράφουν τα κριτήρια επιλογής των κειμένων που θα χρησιμοποιηθούν σε ενότητες του μαθήματος της Γεωγραφίας, με σκοπό την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης .
 3. Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές διδακτικές παρεμβάσεις, πρακτικές και εργαλεία στις ενότητες της Γεωγραφίας για την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι/ες κριτική κατανόηση της Γεωγραφίας. 
 • Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι/ες κατανόηση των ενοτήτων του μαθήματος της Γεωγραφίας με σκοπό την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
 • Να αναγνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες τις πτυχές της Γεωγραφίας που μπορούν να αξιοποιηθούν  για την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 
 • Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες με στρατηγικές και πρακτικές διδασκαλίας που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των μαθημάτων Γεωγραφίας στην κατεύθυνση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της γλώσσας και της επικοινωνίας
   • 1913: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τις διαφορετικές επικοινωνιακές συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε μία τουλάχιστον κοινωνική ομάδα ή σε έναν πολιτισμό
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • 204: Διατυπώνει την άποψη ότι η πολιτισμική πολυμορφία μέσα σε μια κοινωνία θα πρέπει να αξιολογείται και να εκτιμάται με θετικό τρόπο
  • Απόδοση αξίας στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισότητα και στο κράτος δικαίου
   • 301: Υποστηρίζει ότι τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές τη δημοκρατία και τον τρόπο που πρέπει να ενεργούν ως δημοκρατικοί πολίτες
 • Στάσεις
  • Αυτεπάρκεια
   • 801: Εκφράζει πίστη στην ικανότητά του/της να κατανοεί διάφορα θέματα
  • Σεβασμός
   • 501: Δίνει χώρο στους άλλους για να εκφράζονται
  • Ανεκτικότητα στην αμφισημία
   • 910: Αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης
   • 1001: Δείχνει ότι μπορεί να εντοπίζει πηγές μάθησης (π.χ. ανθρώπους, βιβλία, διαδίκτυο)
  • Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
   • 1139: Μπορεί να εντοπίζει τυχόν διαφορές ή αντιφάσεις ή αποκλίσεις στο υλικό που εξετάζει

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο