Ενότητα 7Β, Εφαρμόζοντας την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εκπαίδευση STEM

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Ο διδακτικός στόχος της διδασκαλίας της εκπαίδευσης STEM για την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη/ΕΑΔ. 
 2. Εκπαίδευση STEM για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη/ΕΑΔ.  
 3. Καλλιέργεια της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω της διδασκαλίας του STEM. 
 4. Η Ιδιότητα του πολίτη στην εκπαίδευση. 
 5. Κριτήρια για την επιλογή κειμένων για την Εκπαίδευση στη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη/ΕΑΔ . 
 6. Σχεδιασμός διδακτικών παρεμβάσεων.  
 7. Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις διδακτικές παρεμβάσεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα γνωρίζουν:

 

 1. Αναλύουν κριτικά τις έννοιες της εκπαίδευσης STEM και την εφαρμογή τους στη διδασκαλία του STEM, με σκοπό την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη/ΕΑΔ.   
 2. Περιγράφουν τα κριτήρια επιλογής των κειμένων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία του STEM, με σκοπό την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη/ΕΑΔ. 
 3. Αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές διδακτικές παρεμβάσεις, πρακτικές και εργαλεία στις ενότητες της Εκπαίδευσης για το STEM, με σκοπό την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη/ΕΑΔ.
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι/ες  κριτική κατανόηση της εκπαίδευσης STEM. 
 • Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι  κατανόηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων STEM, με σκοπό την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη/ΕΑΔ. 
 • Να αναγνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης STEM, η οποία στοχεύει στην προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη/ΕΑΔ.  
 • Να εξοικειωθούν  οι εκπαιδευόμενοι/ες με τις σχετικές στρατηγικές και πρακτικές διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της εκπαίδευσης STEM, με σκοπό την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη/ΕΑΔ.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της γλώσσας και της επικοινωνίας
   • 116: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τις διαφορετικές επικοινωνιακές συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε μία τουλάχιστον κοινωνική ομάδα ή σε έναν πολιτισμό
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • 204: Διατυπώνει την άποψη ότι η πολιτισμική πολυμορφία μέσα σε μια κοινωνία θα πρέπει να αξιολογείται και να εκτιμάται με θετικό τρόπο
  • Απόδοση αξίας στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισότητα και στο κράτος δικαίου
   • 301: Υποστηρίζει ότι τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές τη δημοκρατία και τον τρόπο που πρέπει να ενεργούν ως δημοκρατικοί πολίτες
 • Στάσεις
  • Αυτεπάρκεια
   • 801: Εκφράζει πίστη στην ικανότητά του/της να κατανοεί διάφορα θέματα
  • Σεβασμός
   • 501: Δίνει χώρο στους άλλους για να εκφράζονται
  • Ανεκτικότητα στην αμφισημία
   • 910: Αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης
   • 1001: Δείχνει ότι μπορεί να εντοπίζει πηγές μάθησης (π.χ. ανθρώπους, βιβλία, διαδίκτυο)
  • Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
   • 1139: Μπορεί να εντοπίζει τυχόν διαφορές ή αντιφάσεις ή αποκλίσεις στο υλικό που εξετάζει

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο