Ενότητα 7.3, ICT - 3, Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Διαθεματική Εφαρμογή. Διεύρυνση της συμμετοχής στην Πληροφορική

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Ομάδες με μειωμένη παρουσία στο πεδίο της Πληροφορικής 
 2. Υπολογιστική Σκέψη 
 3. Πληροφορική χωρίς Η/Υ
 4. Διαγωνισμοί στην Πληροφορική
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα γνωρίζουν:

 1. Να αναγνωρίζουν δεξιότητες Υπολογιστικής Σκέψης σε δραστηριότητες Πληροφορικής. 
 2. Να εφαρμόζουν δραστηριότητες Πληροφορικής χωρίς Η/Υ με στόχο τη διεύρυνση της συμμετοχής (υποεκπροσωπούμενων ομάδων) στο μάθημα. 
 3. Να επιλέγουν και να σχεδιάζουν δραστηριότητες Πληροφορικής χωρίς Η/Υ για διάφορες ομάδες εκπαιδευόμενων.
  1.  
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να αναγνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες τις ευκαιρίες, που προσφέρονται στο πεδίο της Πληροφορικής, για την εφαρμογή παιδαγωγικών μεθόδων που σχετίζονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EDC/HRE)
 • Να αποκτήσουν εποπτεία και κριτική κατανόηση των πιθανών προκλήσεων, που μπορεί να ανακύψουν, κατά την εφαρμογή της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πεδίο της Πληροφορικής.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Στάσεις
  • Αυτεπάρκεια
   • 803: Δείχνει αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να επιλύει τα περισσότερα προβλήματα εφόσον καταβάλλει την αναγκαία προσπάθεια
   • 811: Δείχνει αυτοπεποίθηση για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων
  • Σεβασμός
   • 510: Εκφράζει σεβασμό για τις διαφορές λόγω φύλου
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
   • 1103: Μπορεί να αντλεί συμπεράσματα από την ανάλυση ενός επιχειρήματος
   • 1106: Μπορεί να επιλύει προβλήματα με τη χρήση της λογικής

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο