Ενότητα 7.3, ICT - 2, Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Διαθεματική Εφαρμογή. Εργασίες στο μάθημα της Πληροφορικής

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Μάθηση που βασίζεται σε εργασίες 
 2. Οι εργασίες στην Πληροφορική
 3. Εργαλεία των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην οργάνωση και στην εκπόνηση μιας εργασίας (=project)
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα γνωρίζουν:

 1. Να αναγνωρίζουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο μιας εργασίας (=project).
 2. Να σχεδιάζουν και να οργανώνουν τα στάδια μιας εργασίας. 
 3. Να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ, για να διευκολύνουν την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της εργασίας και να προσφέρουν υποστήριξη στους μαθητές/τριες.
  1.  
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να αναγνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες τις ευκαιρίες, που προσφέρονται στο πεδίο της Πληροφορικής, για την εφαρμογή παιδαγωγικών μεθόδων που σχετίζονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EDC/HRE)
 • Να αποκτήσουν εποπτεία και κριτική κατανόηση των πιθανών προκλήσεων, που μπορεί να ανακύψουν, κατά την εφαρμογή της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πεδίο της Πληροφορικής.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • 202: Προάγει την άποψη ότι θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε την αμοιβαία κατανόηση και τον ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους και στις ομάδες που θεωρείται ότι «διαφέρουν» μεταξύ τους
 • Στάσεις
  • Αυτεπάρκεια
   • 802: Εκφράζει την πεποίθηση ότι μπορεί να υλοποιεί τις δραστηριότητες που έχει σχεδιάσει
  • Πολιτειακή Συνείδηση
   • 602: Συνεργάζεται με άλλους για κοινούς σκοπούς και ενδιαφέροντα
  • Υπευθυνότητα
   • 704: Υποβάλλει εγκαίρως τη δουλειά που του/της έχει ανατεθεί
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
   • 1104: Μπορεί να αναλύει μια κατάσταση προτού κάνει μια επιλογή
  • Δεξιότητες ακρόασης και παρατήρησης
   • 1201: Ακούει προσεκτικά τις διαφορετικές απόψεις

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο