Ενότητα 7.3, ICT - 1, Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Διαθεματική Εφαρμογή. Η Συνεργασία στο μάθημα της Πληροφορικής.

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Συνεργατική Μάθηση
 2. Προσεγγίσεις που διευκολύνουν και υποστηρίζουν τη συνεργασία
 3. Τεχνικές συνεργασίας στην Πληροφορική 
 4. Εκπαίδευση μέσω της τέχνης
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα γνωρίζουν:

 1. Να εκτιμούν τα χαρακτηριστικά των υπόλοιπων μελών της ομάδας, στην οποία συμμετέχουν. 
 2. Να εφαρμόζουν μοντέλα συνεργασίας και να χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΠΕ στον σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα επιτρέπουν στους μαθητές/τριες να εκφράζουν τις απόψεις τους και να διαμοιράζονται υλικό. 
 3. Να χρησιμοποιούν την προσέγγιση της εκπαίδευσης μέσω της τέχνης, για να βοηθήσουν τους μαθητές/τριες να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές.  
  1.  
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να αναγνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες τις ευκαιρίες, που προσφέρονται στο πεδίο της Πληροφορικής, για την εφαρμογή παιδαγωγικών μεθόδων που σχετίζονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EDC/HRE)
 • Να αποκτήσουν εποπτεία και κριτική κατανόηση των πιθανών προκλήσεων, που μπορεί να ανακύψουν, κατά την εφαρμογή της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πεδίο της Πληροφορικής.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Στάσεις
  • Σεβασμός
   • 501: Δίνει χώρο στους άλλους για να εκφράζονται
  • Πολιτειακή Συνείδηση
   • 601: Εκφράζει προθυμία να συνεργαστεί και να δουλέψει με άλλους
 • Δεξιότητες
   • Δεξιότητες συνεργασίας
    • 1601: Οικοδομεί θετικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους σε μια ομάδα
    • 1602: Όταν εργάζεται ως μέλος μιας ομάδας, δείχνει να εκτιμά και να λαμβάνει υπόψη του/της τα άλλα μέλη της ομάδας

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο