Ενότητα 7.3, Θρησκευτική Εκπαίδευση - 1 - Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και Θρησκευτική Εκπαίδευση

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Η διδασκαλία των θρησκειών και των κοσμοθεωριών (Σύσταση 12 του Συμβουλίου της Ευρώπης).
 2.  Θρησκευτικές πηγές που σχετίζονται με το Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν:

 1. Να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές διδασκαλίας των θρησκειών, των κοσμοθεωριών και της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη στην Πρωτοβάθμια και  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 2. Να εκτιμούν την αξία της χρήσης θρησκευτικών θεμάτων που προέρχονται από τις Αβρααμικές θρησκείες (ΘΕ) για την εφαρμογή της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη.
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τις κατάλληλες ευκαιρίες για την εφαρμογή παιδαγωγικών προσεγγίσεων, που σχετίζονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στο πλαίσιο της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.
 • Να δοθεί στους εκπαιδευόμενους/ες μια επισκόπηση και η απαραίτητη υποστήριξη, ώστε να αναπτύξουν μια κριτική κατανόηση των προκλήσεων που μπορεί να ανακύψουν κατά την εφαρμογή της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της πολιτικής, του δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
   • 2005: Μπορεί να περιγράφει τις υποχρεώσεις των κρατών σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα

   • 2011: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ένα πλαίσιο αξιών και τη στενή σχέση του με άλλα πλαίσια ηθικών, δεοντολογικών και θρησκευτικών αξιών

  • Γνώση και κριτική κατανόηση της κουλτούρας, των πολιτισμών και των θρησκειών
   • 2018: Μπορεί να περιγράφει αρκετούς διαφορετικούς πολιτισμούς, ιδίως τις αξίες, τις συνήθειες και τις πρακτικές που είναι κοινές σε αυτούς τους πολιτισμούς
   • 2024: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τον ρόλο των θρησκειών και των μη θρησκευτικών πεποιθήσεων στην κοινωνία και στη δημόσια ζωή

   • 2032: Προσδιορίζει τα βασικά κείμενα και δόγματα συγκεκριμένων θρησκευτικών παραδόσεων

  • Γνώση και κριτική κατανόηση της ιστορίας, των μέσων ενημέρωσης, των οικονομιών, του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας
   • 2053: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά πώς η έννοια της ιδιότητας του πολίτη έχει εξελιχθεί με ποικίλους τρόπους σε διαφορετικούς πολιτισμούς με το πέρασμα του χρόνου
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • 204: Διατυπώνει την άποψη ότι η πολιτισμική πολυμορφία μέσα σε μια κοινωνία θα πρέπει να αξιολογείται και να εκτιμάται με θετικό τρόπο
 • Στάσεις
  • Δεκτικότητα στην πολιτισμική ετερότητα
   • 4013:  Ενδιαφέρεται να μαθαίνει για τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τις παραδόσεις και τις κοσμοθεωρίες άλλων ανθρώπων
  • Σεβασμός
   • 503: Εκφράζει σεβασμό για τις διαφορετικές απόψεις, κοσμοθεωρίες και τους διαφορετικούς τρόπους ζωής εκτός αν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης
   • 1001: Δείχνει ότι μπορεί να εντοπίζει πηγές μάθησης (π.χ. ανθρώπους, βιβλία, διαδίκτυο)
   • 1003: Ολοκληρώνει μόνος/η τα καθήκοντα μάθησης
   • 1006: Μπορεί να εντοπίζει σχετικές πηγές πληροφοριών για να εκπληρώσει ένα καθήκον μάθησης
  • Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
   • 1105: Μπορεί να οδηγείται σε συμπεράσματα αναλύοντας πληροφορίες
   • 1122: Μπορεί να αναλύει διαφορετικές οπτικές, πολιτισμικά προϊόντα ή πρακτικές που συναντώνται σε άλλους πολιτισμούς

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο