Ενότητα 7.3, Εφαρμογή της Εκπαίδευσης για την δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EDC/HRE) στη διδασκαλία της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Ανάπτυξη ιστορικής συνείδησης και μεταϊστορικών δεξιοτήτων. 
 2. Διδακτικές μέθοδοι για το μάθημα της Ιστορίας που προωθούν την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν: 

  1. Να αναγνωρίζουν διαφωνίες και τάσεις στη διδασκαλία της Ιστορίας, όπως η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης και η ανάπτυξη μεταϊστορικών δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα δικαιώματα.
  2. Να εντοπίζουν ποιες μέθοδοι διδασκαλίας της ιστορίας επιτρέπουν στους μαθητές/τριες να αναπτύξουν στάσεις, αξίες και δεξιότητες που συνδέονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη.
  3. Να εφαρμόζουν διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ιστορικών γεγονότων, για να διευκολύνουν τους μαθητές/τριες να αναπτύξουν ιστορικές δεξιότητες, κριτική κατανόηση και ιστορική συνείδηση.
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες αυτοπεποίθηση, ώστε να παίρνουν πρωτοβουλίες  και να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδέονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 
 • Να κατανοήσουν εις βάθος τον τρόπο, με τον οποίο η διδασκαλία της Ιστορίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια ικανοτήτων Δημοκρατικού Πολιτισμού χάρη στην εφαρμογή διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση του εαυτού
   • 1812:  Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά πώς οι κρίσεις του/της επηρεάζονται από τους πολιτισμικούς δεσμούς του/της
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της πολιτικής, του δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
   • ΒΠΔ130: Μπορεί να περιγράφει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της κουλτούρας, των πολιτισμών και των θρησκειών
   • 2025: Μπορεί να εξηγεί γιατί όλες οι πολιτισμικές ομάδες διαρκώς εξελίσσονται και αλλάζουν
   • 2026: Μπορεί να εξηγεί γιατί όλες οι πολιτισμικές ομάδες είναι μεταβλητές, ποικίλες και ετερογενείς στο εσωτερικό τους

   • ΒΠΔ132: Μπορεί να εξηγεί γιατί δεν υπάρχουν πολιτισμικές ομάδες με πάγια εγγενή χαρακτηριστικά

  • Γνώση και κριτική κατανόηση της ιστορίας, των μέσων ενημέρωσης, των οικονομιών, του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας
   • ΒΠΔ134: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τους τρόπους με τους οποίους η ιστορία συχνά παρουσιάζεται και διδάσκεται από εθνοκεντρική σκοπιά
   • 2051: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τη ρευστή φύση της ιστορίας και πώς οι ερμηνείες για το παρελθόν διαφέρουν με το πέρασμα του χρόνου και μεταξύ των πολιτισμών
   • 2054: Μπορεί να σκιαγραφεί τις ποικίλες αφηγήσεις που ερμηνεύουν από διαφορετική σκοπιά τις ιστορικές δυνάμεις και τους παράγοντες που έχουν διαμορφώσει τον σύγχρονο κόσμο
   • 2055: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τις διαδικασίες της ιστορικής έρευνας
   • 2058: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τις συνδέσεις μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών διεργασιών
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • 205: Υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προσπαθούμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο ώστε να κατανοούμε καλύτερα και το δικό μας υπόβαθρο αλλά και αυτό των άλλων
 • Στάσεις
  • Δεκτικότητα στην πολιτισμική ετερότητα
   • ΒΠΔ33: Εκφράζει περιέργεια για άλλες πεποιθήσεις και ερμηνείες και άλλους πολιτισμικούς προσανατολισμούς και δεσμούς
  • Σεβασμός
   • 508: Τηρεί στάση σεβασμού απέναντι σε ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από τον ίδιο/την ίδια
  • Ανεκτικότητα στην αμφισημία
   • ΒΠΔ55: Καλωσορίζει το ενδεχόμενο αμφισβήτησης των ιδεών και αξιών του/της
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης
   • 1002: Ζητά διευκρινίσεις από τρίτους σχετικά με καινούργιες πληροφορίες, όποτε χρειάζεται
  • Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
   • 1012: Αναπτύσσει τις ιδέες του/της συλλέγοντας πληροφορίες

   • 1102: Χρησιμοποιεί αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίζει τις απόψεις του/της
   • 1111: Μπορεί να αναλύει εναλλακτικές οπτικές
   • 1143: Όταν πρόκειται να επιλύσει ένα πρόβλημα, σκέφτεται όλες τις παραμέτρους του, πριν αποφασίσει τον τρόπο δράσης
   • 1116: Μπορεί να διατυπώνει λογικά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα υπέρ ή κατά μιας συγκεκριμένης ερμηνείας
   • 1117: Μπορεί να αξιολογεί επιχειρήματα, ισχυρισμούς και πεποιθήσεις
   • 1121: Μπορεί να αναλύει αποδεικτικά στοιχεία όταν αξιολογεί κάποιο επιχείρημα
   • 1138: Μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορες μορφές συλλογιστικής (επαγωγική, παραγωγική κ.λπ.), κατά περίπτωση
   • ΒΠΔ68: Μπορεί να εντοπίζει τυχόν διαφορές ή αντιφάσεις ή αποκλίσεις στο υλικό που εξετάζει
   • 1141: Μπορεί να αναλύει τα κίνητρα, τις προθέσεις και τις σκοπιμότητες των ανθρώπων που παράγουν προπαγάνδα, στερεότυπα, αδιαλλαξία και ρητορική μίσους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (π.χ. εφημερίδες, τηλεόραση)
   • 1142: Μπορεί να συνδυάζει τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης με οργανωμένο και συνεκτικό τρόπο ώστε να συνάγει λογικά και τεκμηριωμένα συμπεράσματα
  • Ενσυναίσθηση
   • 1315: Μπορεί να περιγράφει επακριβώς τα συναισθήματα, τα αισθήματα και τις ανάγκες άλλων ανθρώπων

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο