Ενότητα 7.3, Η εμπειρία των κοινωνικών διακρίσεων: Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσω της λογοτεχνίας

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Κοινωνικές διακρίσεις 
 2. Διδασκαλία λογοτεχνίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν: 

  1. Να διερευνούν την εμπειρία των κοινωνικών διακρίσεων μέσα από ένα ποίημα του Κ.Π. Καβάφη. 
  2. Να προσδιορίζουν το πώς ο λογοτεχνικός λόγος βοηθά τους αναγνώστες/τριες να αναπτύξουν στάσεις, αξίες και δεξιότητες που σχετίζονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
  3. Να αναπτύσσουν διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις των κειμένων, καλλιεργώντας τον κριτικό γραμματισμό (έμφαση στο κείμενο, τον αναγνώστη, το πολιτισμικό πλαίσιο).
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι/ες αυτοπεποίθηση, ώστε να παίρνουν πρωτοβουλίες  και να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδέονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 
 • Να κατανοήσουν εις βάθος τον τρόπο, με τον οποίο η διδασκαλία της Γλώσσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια ικανοτήτων Δημοκρατικού Πολιτισμού χάρη στην εφαρμογή διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της κουλτούρας, των πολιτισμών και των θρησκειών
   • 2029: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά πώς λειτουργούν οι δομές εξουσίας και οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις εντός των πολιτισμικών ομάδων με αποτέλεσμα να περιορίζουν τις ευκαιρίες των αδύναμων μελών των ομάδων
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της γλώσσας και της επικοινωνίας
   • 1913: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τις διαφορετικές επικοινωνιακές συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε μία τουλάχιστον κοινωνική ομάδα ή σε έναν πολιτισμό
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • 202: Προάγει την άποψη ότι θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε την αμοιβαία κατανόηση και τον ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους και στις ομάδες που θεωρείται ότι «διαφέρουν» μεταξύ τους
 • Στάσεις
  • Πολιτειακή συνείδηση
   • 601: Εκφράζει προθυμία να συνεργαστεί και να δουλέψει με άλλους
   • 602: Συνεργάζεται με άλλους για κοινούς σκοπούς και ενδιαφέροντα
  • Σεβασμός
   • 508: Τηρεί στάση σεβασμού απέναντι σε ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από τον ίδιο/την ίδια
  • Ανεκτικότητα στην αμφισημία
   • 901: Συνεργάζεται καλά με άλλους ανθρώπους που έχουν πολλές διαφορετικές απόψεις
   • 904: Αισθάνεται άνετα με διαφορετικών ειδών ανθρώπους
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης
   • 1002: Ζητά διευκρινίσεις από τρίτους σχετικά με καινούργιες πληροφορίες, όποτε χρειάζεται
  • Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
   • 1102: Χρησιμοποιεί αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίζει τις απόψεις του/της
   • 1111: Μπορεί να αναλύει εναλλακτικές οπτικές
   • 1143: Όταν πρόκειται να επιλύσει ένα πρόβλημα, σκέφτεται όλες τις παραμέτρους του, πριν αποφασίσει τον τρόπο δράσης
   • 1145: Μπορεί να αναλύει τον τρόπο που αλληλεπιδρούν τα στοιχεία ενός συνόλου ώστε να παράγουν ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα
  • Ενσυναίσθηση
   • 1315: Μπορεί να περιγράφει επακριβώς τα συναισθήματα, τα αισθήματα και τις ανάγκες άλλων ανθρώπων
  • Δεξιότητες συνεργασίας
   • 1601: Οικοδομεί θετικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους σε μια ομάδα
   • 1603: Μπορεί να εργάζεται αποτελεσματικά και με σεβασμό προς τους άλλους
   • 1606: Μοιράζεται τις ιδέες και τις πηγές του/της με άλλους

 

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο