Ενότητα 7.3, Εφαρμογή της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EDC/HRE) στη διδασκαλία της Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Η εξέλιξη των διδακτικών μοντέλων για τη γλωσσική διδασκαλία και οι στόχοι της. 
 2. Μέθοδοι διδασκαλίας της Γλώσσας που συνδέονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν: 

 1. Να εντοπίζουν ποιες μέθοδοι διδασκαλίας της Γλώσσας επιτρέπουν στους μαθητές/τριες να αναπτύξουν στάσεις, αξίες και δεξιότητες που συνδέονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 2. Να αναπτύξουν διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές/τριες να αναπτύξουν διαπολιτισμικές ικανότητες, κριτική κατανόηση και κριτικούς γραμματισμούς.
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι/ες αυτοπεποίθηση, ώστε να παίρνουν πρωτοβουλίες  και να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδέονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 
 • Να κατανοήσουν εις βάθος τον τρόπο, με τον οποίο η διδασκαλία της Γλώσσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια ικανοτήτων Δημοκρατικού Πολιτισμού χάρη στην εφαρμογή διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση του εαυτού
   • 1812: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά πώς οι κρίσεις του/της επηρεάζονται από τους πολιτισμικούς δεσμούς του/της
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της πολιτικής, του δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
   • ΒΠΔ130: Μπορεί να περιγράφει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της κουλτούρας, των πολιτισμών και των θρησκειών
   • 2025: Μπορεί να εξηγεί γιατί όλες οι πολιτισμικές ομάδες διαρκώς εξελίσσονται και αλλάζουν
   • 2026: Μπορεί να εξηγεί γιατί όλες οι πολιτισμικές ομάδες είναι μεταβλητές, ποικίλες και ετερογενείς στο εσωτερικό τους
   • ΒΠΔ132: Μπορεί να εξηγεί γιατί δεν υπάρχουν πολιτισμικές ομάδες με πάγια εγγενή χαρακτηριστικά
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της ιστορίας, των μέσων ενημέρωσης, των οικονομιών, του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας
   • ΒΠΔ134: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τους τρόπους με τους οποίους η ιστορία συχνά παρουσιάζεται και διδάσκεται από εθνοκεντρική σκοπιά
   • 2051: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τη ρευστή φύση της ιστορίας και πώς οι ερμηνείες για το παρελθόν διαφέρουν με το πέρασμα του χρόνου και μεταξύ των πολιτισμών
   • 2054: Μπορεί να σκιαγραφεί τις ποικίλες αφηγήσεις που ερμηνεύουν από διαφορετική σκοπιά τις ιστορικές δυνάμεις και τους παράγοντες που έχουν διαμορφώσει τον σύγχρονο κόσμο
   • 2055: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τις διαδικασίες της ιστορικής έρευνας
   • 2058: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τις συνδέσεις μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών διεργασιών
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • ΒΠΔ9: Διατυπώνει την άποψη ότι η πολιτισμική πολυμορφία μέσα σε μια κοινωνία θα πρέπει να αξιολογείται και να εκτιμάται με θετικό τρόπο
   • 205: Υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προσπαθούμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο ώστε να κατανοούμε καλύτερα και το δικό μας υπόβαθρο αλλά και αυτό των άλλων
 • Στάσεις
  • Δεκτικότητα στην πολιτισμική ετερότητα
   • ΒΠΔ25: Επιζητά και θεωρεί ευπρόσδεκτες τις ευκαιρίες για συναντήσεις με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές αξίες, συνήθειες και συμπεριφορά
  • Σεβασμός
   • 503: Εκφράζει σεβασμό για τις διαφορετικές απόψεις, κοσμοθεωρίες και τους διαφορετικούς τρόπους ζωής εκτός αν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • Ανεκτικότητα στην αμφισημία
   • ΒΠΔ50: Συνεργάζεται καλά με άλλους ανθρώπους που έχουν πολλές διαφορετικές απόψεις
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης
   • ΒΠΔ58: Δείχνει ότι μπορεί να εντοπίζει πηγές μάθησης (π.χ. ανθρώπους, βιβλία, διαδίκτυο)
  • Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
   • ΒΠΔ65: Χρησιμοποιεί αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίζει τις απόψεις του/της
   • 1111: Μπορεί να αναλύει εναλλακτικές οπτικές
   • 1108: Μπορεί να διακρίνει μια γνώμη από μια διαπίστωση
   • 1116: Μπορεί να διατυπώνει λογικά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα υπέρ ή κατά μιας συγκεκριμένης ερμηνείας
   • 1117: Μπορεί να αξιολογεί επιχειρήματα, ισχυρισμούς και πεποιθήσεις
   • 1141: Μπορεί να αναλύει τα κίνητρα, τις προθέσεις και τις σκοπιμότητες των ανθρώπων που παράγουν προπαγάνδα, στερεότυπα, αδιαλλαξία και ρητορική μίσους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (π.χ. εφημερίδες, τηλεόραση)
  • Δεξιότητες ακρόασης και παρατήρησης
   • ΒΠΔ70: Ακούει προσεκτικά τις διαφορετικές απόψεις
  • Γλωσσικές, επικοινωνιακές και πολυγλωσσικές δεξιότητες
   • ΒΠΔ88: Μπορεί να εκφράζει τις σκέψεις του/της για ένα πρόβλημα
  • Δεξιότητες συνεργασίας
   • ΒΠΔ95: Όταν εργάζεται ως μέλος μιας ομάδας, συμβάλλει στην ομαδική εργασία στον βαθμό που του/της αναλογεί

 

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο