Ενότητα 6.4, Παιδαγωγικές, διδακτικές μέθοδοι και μέθοδοι αξιολόγησης. Μοντέλα αξιολόγησης για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του πολίτη: Αξιολόγηση, αυτό-αξιολόγηση, αποτίμηση και ανατροφοδότηση

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Αξιολόγηση και αποτίμηση
 2. Αυτό-αξιολόγηση
 3. Ανατροφοδότηση
 4. Περιγραφικοί Δείκτες Π.Α.Ι.Δ.Π. στην αξιολόγηση
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να:

 1. Ορίζουν τις έννοιες «αποτίμηση» και «αξιολόγηση».
 2. Κατανοούν την αξιολόγηση ως αναπόσπαστο κομμάτι των περιβαλλόντων μάθησης και των διαδικασιών που σχετίζονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα το πολίτη και την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 3. Σχεδιάζουν αξιολογήσεις  προς χρήση σε σχέση με τις ΙΔΠ (Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό), προκειμένου να ενδυναμωθούν οι δικοί τους μαθητές/τριες ως δημοκρατικοί πολίτες.
 4. Σέβονται τις δημοκρατικές αρχές αξιολόγησης (εγκυρότητα, αξιοπιστία,αμεροληψία, διαφάνεια, πρακτικότητα και σεβασμός).
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση των μαθητών/τριών, ώστε να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες και να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη/ΕΑΔ/ΔΕ.
 • Να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με την αξιολόγηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη /ΕΑΔ/ΔΕ και τη χρήση του Πλαισίου Αναφοράς για Δημοκρατικό Πολιτισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης στην αξιολόγηση και την αποτίμηση.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση του εαυτού
   • 1805: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τις αξίες και τις πεποιθήσεις του/της
   • 1807: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά πώς τον/την αντιλαμβάνονται οι άλλοι
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • 202: Προάγει την άποψη ότι θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε την αμοιβαία κατανόηση και τον ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους και στις ομάδες που θεωρείται ότι «διαφέρουν» μεταξύ τους
 • Στάσεις
  • Δεκτικότητα στην πολιτισμική ετερότητα
   • 407: Απολαμβάνει τη συζήτηση με ανθρώπους των οποίων οι ιδέες και οι αξίες διαφέρουν από τις δικές του/της
  • Σεβασμός
   • 501: Δίνει χώρο στους άλλους για να εκφράζονται
  • Υπευθυνότητα
   • 701: Δείχνει ότι αποδέχεται την ευθύνη για τις πράξεις του/της
  • Αυτεπάρκεια
   • 801: Εκφράζει πίστη στην ικανότητά του/της να κατανοεί διάφορα θέματα
   • 806: Εκφράζει πίστη ότι μπορεί να αναλαμβάνει τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη κάποιου στόχου
   • 813: Εκφράζει πίστη στην ικανότητά του/τις να επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους για την εκπλήρωση διαφόρων καθηκόντων
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης
   • 1110: Μπορεί να αξιολογεί βάσει αποδεικτικών στοιχείων και εμπειριών
   • 1121: Μπορεί να αναλύει αποδεικτικά στοιχεία όταν αξιολογεί κάποιο επιχείρημα
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
   • 1402: Μπορεί να αλλάζει αποφάσεις που έχει λάβει εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο λόγω των συνεπειών τους
   • 1403: Προσαρμόζει τον τρόπο δουλειάς του/της όταν αυτό είναι απαραίτητο

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο