Ενότητα 6.3, Διερεύνηση αμφιλεγόμενων πτυχών κοινωνικών ζητημάτων και η διαχείρισή τους στην τάξη

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Ο ορισμός των αμφιλεγόμενων ζητημάτων και η αξία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 2. Σχεδιασμός μιας ανεξάρτητης πρακτικής ενασχόλησης με αμφιλεγόμενα ζητήματα  στην ομάδα των συνεκπαιδευόμενων.
 3. Επακόλουθη εργασία διδασκαλίας αμφιλεγόμενων ζητημάτων και μια σύντομη αναφορά στην νεοαποκτηθείσα εμπειρία.
 4. Προσεγγίσεις και μέθοδοι για τη διδασκαλία αμφιλεγόμενων ζητημάτων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να:

 1. προσδιορίζουν την έννοια των αμφιλεγόμενων ζητημάτων και τον ρόλο τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 2. Αναγνωρίζουν προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας ή αντιμετώπισης αμφιλεγόμενων ζητημάτων εντός της σχολικής τάξης.
 3. Εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες μεθόδους εντός της σχολικής τάξης προς ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοκρατικού πολιτισμού.
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να έχουν στήριξη οι εκπαιδευόμενοι/ες, ώστε να αναπτύξουν εμπεριστατωμένη και κριτική κατανόηση του ρόλου της εκπαίδευσης –και συγκεκριμένα της επίσημης εκπαίδευσης– στην ανάπτυξη της πολιτικής κοινωνικοποίησης των παιδιών/νεαρών πολιτών.
 • Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες αυτοπεποίθηση για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη/Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα/Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (=EDC/HRE/IE).
 • Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες με τα βασικά εργαλεία της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση του εαυτού
   • 111: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τα συναισθήματα και τα αισθήματά του/της σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις
  • Γνώση και κριτική κατανόηση του κόσμου (μεταξύ άλλων, της πολιτικής, του δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κουλτούρας, των πολιτισμών, των θρησκειών, της ιστορίας, των μέσων ενημέρωσης, των οικονομιών, του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας)
   • 120: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά ότι η δική του/της κοσμοθεώρηση είναι μόνο μία από τις πολλές.
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • 8: Προάγει την άποψη ότι θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε την αμοιβαία κατανόηση και τον ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους και στις ομάδες που θεωρείται ότι «διαφέρουν» μεταξύ τους
 • Στάσεις
  • Σεβασμός
   • 27: Δίνει χώρο στους άλλους για να εκφράζονται
   • 32: Εκφράζει σεβασμό για τους ανθρώπους που πρεσβεύουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις από τον ίδιο/την ίδια
  • Αυτεπάρκεια
   • 45: Εκφράζει την πεποίθηση ότι μπορεί να υλοποιεί τις δραστηριότητες που έχει σχεδιάσει
   • 49: Εκφράζει την πεποίθηση ότι ξέρει να χειρίζεται απρόβλεπτες καταστάσεις χάρη στην επινοητικότητά του/της
  • Ανεκτικότητα στην αμφισημία
   • 54: Αντεπεξέρχεται καλά σε απρόβλεπτες καταστάσεις
 • Δεξιότητες
  • Γλωσσικές, επικοινωνιακές και πολυγλωσσικές δεξιότητες
   • 93: Μπορεί να αποφεύγει με επιτυχία τις διαπολιτισμικές παρανοήσεις
  • Δεξιότητες συνεργασίας
   • 99: Όταν συνεργάζεται με άλλους, τους υποστηρίζει παρά τις διαφορετικές απόψεις τους
  • Δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων
   • 103: Μπορεί να ενθαρρύνει τις αντιμαχόμενες πλευρές να ακούνε προσεκτικά η μία την άλλη και να μοιράζονται τις έγνοιες και τις ανησυχίες τους

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο