Ενότητα 6.2, Παιδαγωγικές, διδακτικές μέθοδοι και μέθοδοι αξιολόγησης: Μέθοδοι διδακτικής πρακτικής και παιδαγωγικές προσεγγίσεις

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Μοντελοποίηση δημοκρατικών στάσεων και συμπεριφορών στην τάξη και το σχολείο.
 2. Δημοκρατικές διαδικασίες στην τάξη.
 3. Συνεργατική μάθηση και άμεση διδασκαλία.
 4. Διαλογική μάθηση και διδακτική πρακτική.
 5. Μάθηση που βασίζεται σε εργασίες.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετα  την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να:

 1. περιγράφουν ποικίλες παιδαγωγικές αρχές, μεθόδους και τεχνικές για τη διδασκαλία σχετικές με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και για την ανάπτυξη του Δημοκρατικού Πολιτισμού.
 2. διαχειρίζονται διαφορετικες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία σε σχέση με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΑΔ), τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΔΕ) και την ανάπτυξη του Δημοκρατικού Πολιτισμού.
 3. ενσωματώνουν στην εκπαιδευτική και διδακτική πρακτική τους μεθόδους και παιδαγωγικές προσεγγίσεις που προωθούν τον δημοκρατικό πολιτισμό.
Μαθησιακοί στόχοι

- Να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση οι εκπαιδευόμενοι/ες, ώστε να παίρνουν πρωτοβουλίες και να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

- Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες με βασικά εργαλεία για την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένου του Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση:
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της γλώσσας και της επικοινωνίας
   • 1904: Μπορεί να εξηγεί πώς χρησιμοποιούνται οι διαφορετικές γλωσσικές μορφές σε διαφορετικές καταστάσεις και περιβάλλοντα
 • Αξίες:
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • 202: Προάγει την άποψη ότι θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε την αμοιβαία κατανόηση και τον ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους και στις ομάδες που θεωρείται ότι «διαφέρουν» μεταξύ τους
  • Απόδοση αξίας στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισότητα και στο κράτος δικαίου
   • 301: Υποστηρίζει ότι τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές τη δημοκρατία και τον τρόπο που πρέπει να ενεργούν ως δημοκρατικοί πολίτες
 • Στάσεις:
  • Σεβασμός
   • 501: Δίνει χώρο στους άλλους για να εκφράζονται
  • Πολιτειακή συνείδηση
   • 606: Συζητά για το τι μπορεί να γίνει ώστε να βελτιωθεί κοινότητα
  • Υπευθυνότητα
   • 701: Δείχνει ότι αποδέχεται την ευθύνη για τις πράξεις του/της
  • Αυτεπάρκεια
   • 803: Δείχνει αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να επιλύει τα περισσότερα προβλήματα εφόσον καταβάλλει την αναγκαία προσπάθεια
   • 806: Εκφράζει πίστη ότι μπορεί να αναλαμβάνει τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη κάποιου στόχου
   • 811: Δείχνει αυτοπεποίθηση για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων
   • 813: Εκφράζει πίστη στην ικανότητά του/της να επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους για την εκπλήρωση διαφόρων καθηκόντων
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
   • 1113: Μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερες από μία πηγές πληροφόρησης πριν τη λήψη μιας απόφασης
   • 1119: Μπορεί να αξιολογεί τους κινδύνους που σχετίζονται με διαφορετικές επιλογές
   • 1123: Μπορεί να διατυπώνει κρίσεις για το αν τα υπό εξέταση υλικά είναι κατάλληλα ή χρήσιμα
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
   • 1403: Προσαρμόζει τον τρόπο δουλειάς του/της όταν αυτό είναι απαραίτητο
   • 1404: Προσαρμόζει τον τρόπο αλληλεπίδρασής του/της για να αλληλεπιδρά πιο αποτελεσματικά με άλλους ανθρώπους, όταν αυτό χρειάζεται
  • Γλωσσικές, επικοινωνιακές και πολυγλωσσικές ικανότητες
   • 1501: Μπορεί να εκφράζει τις σκέψεις του/της για ένα πρόβλημα
  • Δεξιότητες συνεργασίας
   • 1613: Μπορεί να βοηθά άλλους στη δουλειά τους, όταν αυτό απαιτείται
   • 1621: Όταν εργάζεται ως μέλος μιας ομάδας, ενθαρρύνει τα μέλη της ομάδας να εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους
   • 1624: Όταν εργάζεται σε μια ομάδα, βοηθά στην κινητοποίηση των άλλων μελών ενθαρρύνοντάς τα να συμμετέχουν
   • 1631: Αναζητά ευκαιρίες να εργάζεται ομαδικά με άλλους ανθρώπους
  •  

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο