Ενότητα 6.1, Παιδαγωγικές, διδακτικές μέθοδοι και μέθοδοι αξιολόγησης: Σχέδιο εργασίας και Σχεδιασμός Μαθήματος

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Ανάπτυξη σχεδίων εργασίας και σχεδίων μαθήματος για την  Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα το Πολίτη, την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.
 2. Ανάπτυξη σχεδίων εργασίας και σχεδίων μαθήματος για ένα γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να:

 1. Περιγράφουν συνοπτικά τις φάσεις δημιουργίας του Σχεδίου Εργασίας και των σχεδίων μαθήματος για την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη , την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΑΔ) και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΔΕ).
 2. Δημιουργούν σχέδια εργασίας και σχέδια μαθήματος για την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη, την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΑΔ) και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΔΕ).
 3. Χρησιμοποιούν επαρκώς  τις ΙΔΠ στον σχεδιασμό σχεδίων εργασίας και μαθήματος λαμβάνοντας υπόψη ποια ικανότητα  συντονίζεται ξεκάθαρα με τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, καθώς και το τι είναι ρεαλιστικά εφικτό στον διαθέσιμο χρόνο.
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες  αυτοπεποίθηση στη λήψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη παιδαγωγικών προγραμμάτων με βάση την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη, την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΑΔ) και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΔΕ).
 • Να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με εργαλεία-κλειδιά για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη, την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΑΔ) και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΔΕ), συμπεριλαμβανομένου και του Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό (ΠΑΙΔΠ) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Αξίες:
  • Απόδοση αξίας στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισότητα και στο κράτος δικαίου
   • 301: Υποστηρίζει ότι τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές τη δημοκρατία και τον τρόπο που πρέπει να ενεργούν ως δημοκρατικοί πολίτες.
 • Στάσεις:
  • Σεβασμός
   • 501: Δίνει χώρο στους άλλους για να εκφράζονται
  • Πολιτειακή συνείδηση
   • 601: Εκφράζει προθυμία να συνεργαστεί και να δουλέψει με άλλους
   • 602: Συνεργάζεται με άλλους για κοινούς σκοπούς και ενδιαφέροντα
  • Υπευθυνότητα
   • 704: Υποβάλλει εγκαίρως τη δουλειά που του/της έχει ανατεθεί
  • Ανεκτικότητα στην αμφισημία
   • 901: Συνεργάζεται καλά με άλλους ανθρώπους που έχουν πολλές διαφορετικές απόψεις
 • Δεξιότητες:
  • Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης
   • 1003: Ολοκληρώνει μόνος/η τα καθήκοντα μάθησης
  • Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
   • 1102: Χρησιμοποιεί αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίζει τις απόψεις του/της

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο