Ενότητα 5, Εκπαίδευση, Εμπλοκή και Συμμετοχή

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Βαθμοί και τρόποι συμμετοχής νέων/παιδιών στα σχολεία
 2. Σκοποί της σχολικής εκπαίδευσης και αντιλήψεις για τη συμμετοχή νέων/παιδιών
 3. Συμμετοχή νέων, μορφές ιδιότητας του πολίτη και δημοκρατία
 4. Παιδαγωγικές στρατηγικές για την προώθηση της πολιτικής συμμετοχής
 5. Το σχολείο ως κοινότητα: ανάπτυξη ολιστικής σχολικής προσέγγισης
Στόχοι
 • Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με σύγχρονες μορφές δημόσιας συζήτησης κατά τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, κάτι που περιλαμβάνει τη συμμετοχή στην τάξη, τη συμμετοχή στη μάθηση και τη συμμετοχή στη σχολική διοίκηση.
 • Να έχουν οι εκπαιδευόμενοι την απαραίτητη υποστήριξη, ώστε να αναπτύξουν κριτική κατανόηση της έννοιας της “φωνής” των μαθητών/τριών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης.
 • Να συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι σε κριτικού τύπου διερευνήσεις του ρόλου των εκπαιδευτικών στη δημοκρατική εκπαίδευση, αλλά και στην ολιστική σχολική προσέγγιση.
Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν:

 1. Να κατανοούν τις διαφορετικές μορφές της συμμετοχής των νέων/παιδιών στο σχολείο και την κοινωνία και τη σύνδεσή αυτών των μορφών με τη δημοκρατία.
 2. Να περιγράφουν και να αναστοχάζονται κριτικά τους διαφορετικούς σκοπούς της σχολικής εκπαίδευσης και τις αντιλήψεις περί συμμετοχής των νέων.
 3. Να αναγνωρίζουν παιδαγωγικές στρατηγικές για την προώθηση της πολιτικής συμμετοχής των νέων/παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της ολιστικής σχολικής προσέγγισης.

 

 1. Σύντομη έκθεση αναστοχασμού σχετικά με τους  εκπροσώπους της επανεννοιολόγησης, τους εκπροσώπους της μετά-επανεννοιολόγησης και τους σκοπούς της σχολικής εκπαίδευσης.
 2. Σχεδιασμός πλήρως ανεπτυγμένης παιδαγωγικής στρατηγικής με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, με την οποία θα προωθείται η κοινωνική ή/και η πολιτική συμμετοχή των εκπαιδευομένων.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση του κόσμου (μεταξύ άλλων, της πολιτικής, του δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κουλτούρας, των πολιτισμών, των θρησκειών, της ιστορίας, των μέσων ενημέρωσης, των οικονομιών, του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας)
   • 117: Μπορεί να εξηγεί τη σημασία βασικών πολιτικών εννοιών, όπως δημοκρατία, ελευθερία, ιδιότητα του πολίτη, δικαιώματα και υποχρεώσεις
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισότητα και στο κράτος δικαίου
   • 301: Υποστηρίζει ότι τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές τη δημοκρατία και τον τρόπο που πρέπει να ενεργούν ως δημοκρατικοί πολίτες
 • Στάσεις
  • Πολιτειακή συνείδηση
   • 602: Συνεργάζεται με άλλους για κοινούς σκοπούς και ενδιαφέροντα
   • 604: Εκφράζει προθυμία να συμμετέχει στη συλλογική διαδικασία λήψης αποφάσεων
   • 607: Εκφράζει ενδιαφέρον για δημόσιες υποθέσεις και δημόσια ζητήματα
   • 611: Εμπλέκεται ενεργά στα ζητήματα της κοινότητας
   • 613: Συμμετέχει σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τις συλλογικές υποθέσεις, τις ανησυχίες και το κοινό καλό της κοινότητας
   • 614: Ασκεί τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της ιδιότητας του ενεργού πολίτη σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
   • 1101: Μπορεί να εντοπίζει ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις καινούργιες πληροφορίες και σε όσα είναι ήδη γνωστά
   • 1110: Μπορεί να αξιολογεί βάσει αποδεικτικών στοιχείων και εμπειριών
   • 1111: Μπορεί να αναλύει εναλλακτικές οπτικές
   • 1136: Μπορεί να αξιολογεί με κριτικό τρόπο τις ενέργειες των ατόμων που έχουν την ευθύνη να σέβονται, να προάγουν και να εφαρμόζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • Ενσυναίσθηση
   • 1302: Εκφράζει τη συμπαράστασή του/της για τα δεινά που βλέπει να συμβαίνουν σε άλλους
   • 1303: Εκφράζει συμπόνια για τους ανθρώπους που τυγχάνουν άδικης μεταχείρισης
   • 1320: Εκφράζει συμπάθεια για ανθρώπους που είναι λιγότερο τυχεροί από τον ίδιο/την ίδια
   • 1325: Διατυπώνει την άποψη ότι όταν συλλογίζεται ανθρώπους σε άλλες χώρες, συμμερίζεται τις χαρές και τις λύπες τους

 

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο