Ενότητα 4, Πολιτισμός, ταυτότητα, πολιτισμική πολυμορφία, πλουραλισμός και διαπολιτισμικός διάλογος στην εκπαίδευση

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Ταυτότητα 
 2. Αποδιδόμενη θέση 
 3. Επιτυγχανόμενη θέση 
 4. Πολιτισμός
 5. Πολιτισμική πολυμορφία/διαφορετικότητα
 6. Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 7. Πολυπολιτισμική εκπαίδευση
Μαθησιακοί στόχοι
 • Υποστήριξη των εκπαιδευόμενων ώστε να αναπτύξουν κριτική κατανόηση της κοινωνιοψυχολογικής διαδικασίας διαμόρφωσης της ταυτότητας και του ρόλου της τυπικής εκπαίδευσης στη διαδικασία αυτή. 
 • Υποστήριξη των εκπαιδευόμενων, ώστε να αναπτύξουν κατανόηση της αλληλεπίδρασης και της αλληλεξάρτησης μεταξύ πολιτισμού και ταυτότητας.
 • Υποστήριξη των εκπαιδευόμενων στην αναγνώριση και την εκτίμηση της διαφορετικότητας.
 • Εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις αρχές της διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και με τον τρόπο εφαρμογής τους εντός της σχολικής τάξης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν:

 1. Να κατανοούν τις έννοιες της ταυτότητας, της κοινωνικής θέσης και τον τρόπου που αυτές –συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού– τους/τις επηρεάζουν.
 2. Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τη σημασία των διαφορετικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαπολιτισμικότητας, της πολυπολιτισμικότητας και των σχετικών πρακτικών, στην προώθηση της κατανόησης της διαπολιτισμικότητας, καθώς και στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων.
 3. Να αναστοχάζονται κριτικά τη δική τους κατανόηση και τοποθέτηση σχετικά με την πολυμορφία στην κοινωνία τους και το ρόλο τους ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί.
 4. Να αναπτύσσουν σχετικές μεθόδους στην σχολική τους τάξη.
  1. Προσωπική έκθεση αναστοχασμού για τα θέματα της ταυτότητας, του πολιτισμού και του κοινωνικού status στην ζωή των εκπαιδευομένων και τις διασταυρώσεις των παραπάνω με τις διδακτικές τους πρακτικές.
  2. Σχεδιασμός μιας πλήρως αναπτυγμένης στρατηγικής με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση του κόσμου (μεταξύ άλλων, της πολιτικής, του δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κουλτούρας, των πολιτισμών, των θρησκειών, της ιστορίας, των μέσων ενημέρωσης, των οικονομιών, του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας)
   • 119: Μπορεί να περιγράφει βασικές πολιτισμικές πρακτικές (π.χ. διατροφικές συνήθειες, τρόπους χαιρετισμού, τρόπους προσφώνησης, ευγένεια) σε έναν άλλο πολιτισμό
   • 120: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά ότι η δική του/της κοσμοθεώρηση είναι μόνο μία από τις πολλές
   • 123: Μπορεί να εξηγεί την οικουμενική, αναφαίρετη και αδιαίρετη φύση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
   • 126: Μπορεί να εξηγεί τους κινδύνους γενίκευσης και απόδοσης ατομικών συμπεριφορών σε έναν ολόκληρο πολιτισμό
   • 132: Μπορεί να εξηγεί γιατί δεν υπάρχουν πολιτισμικές ομάδες με πάγια εγγενή χαρακτηριστικά
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • 201: Προάγει την άποψη ότι θα πρέπει να είμαστε ανεκτικοί με τις διαφορετικές πεποιθήσεις που πρεσβεύουν άλλοι στην κοινωνία
   • 202: Προάγει την άποψη ότι θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε την αμοιβαία κατανόηση και τον ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους και στις ομάδες που θεωρείται ότι «διαφέρουν» μεταξύ τους
   • 203: Υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προάγουμε την επικοινωνία και τον διάλογο μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο
   • 204: Διατυπώνει την άποψη ότι η πολιτισμική πολυμορφία μέσα σε μια κοινωνία θα πρέπει να αξιολογείται και να εκτιμάται με θετικό τρόπο
   • 205: Υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προσπαθούμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο ώστε να κατανοούμε καλύτερα και το δικό μας υπόβαθρο αλλά και αυτό των άλλων
   • 206: Υποστηρίζει ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να μας βοηθά να αναγνωρίζουμε τις διαφορετικές ταυτότητες και τους διαφορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς μας
   • 207: Υποστηρίζει ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την προαγωγή του σεβασμού και ενός πολιτισμού «συνύπαρξης»
 • Στάσεις
  • Δεκτικότητα στην πολιτισμική ετερότητα
   • 401: Ενδιαφέρεται να μαθαίνει για τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τις παραδόσεις και τις κοσμοθεωρίες άλλων ανθρώπων
   • 404: Εκφράζει περιέργεια για άλλες πεποιθήσεις και ερμηνείες και άλλους πολιτισμικούς προσανατολισμούς και δεσμούς
   • 406: Ενδιαφέρεται να συνεργάζεται με ανθρώπους με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο
   • 409: Επιζητά και θεωρεί ευπρόσδεκτες τις ευκαιρίες για συναντήσεις με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές αξίες, συνήθειες και συμπεριφορά
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης
   • 1006: Μπορεί να εντοπίζει σχετικές πηγές πληροφοριών για να εκπληρώσει ένα καθήκον μάθησης
   • 1114: Μπορεί να αξιολογεί την ποιότητα της δικής του/της δουλειάς
  • Ενσυναίσθηση
   • 1302: Εκφράζει τη συμπαράστασή του/της για τα δεινά που βλέπει να συμβαίνουν σε άλλους
   • 1303: Εκφράζει συμπόνια για τους ανθρώπους που τυγχάνουν άδικης μεταχείρισης
   • 1320: Εκφράζει συμπάθεια για ανθρώπους που είναι λιγότερο τυχεροί από τον ίδιο/την ίδια
   • 1325: Διατυπώνει την άποψη ότι όταν συλλογίζεται ανθρώπους σε άλλες χώρες, συμμερίζεται τις χαρές και τις λύπες τους

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο