Ενότητα 2, Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και τον Δημοκρατικό Πολιτισμό

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Ιδιότητα του Πολίτη
 2. Εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη
 3. Αίσθηση καθήκοντος πολίτη
 4. Δημοκρατία
 5. Σύνταγμα
 6. Κράτος Δικαίου
 7. Αυταρχισμός
 8. Πατριωτισμός
 9. Νατιβισμός
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας οι μαθητές θα μπορούν να: 

 1. Κατανοούν τους διάφορους τύπους των πολιτών και τις εκπαιδευτικές στρατηγικές που τους προωθούν. 
 2. Είναι ενήμεροι για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημοκρατία και για τους τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση στην τάξη, στο σχολείο και στην κοινότητα μπορεί να προωθήσει τις ΙΔΠ, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις. 
 3. Χρησιμοποιούν τις παραπάνω ικανότητες για την ανάπτυξη μεθόδων στις δικές τους αίθουσες διδασκαλίας, ώστε να προάγουν την ανάπτυξη ικανοτήτων για τον δημοκρατικό πολιτισμό.
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να έχουν οι μαθητές/τριες την απαραίτητη υποστήριξη, ώστε να αναπτύξουν εις βάθος κριτική  κατανόηση του ρόλου της εκπαίδευσης και, ιδιαίτερα, της επίσημης εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της πολιτικής κοινωνικοποίησης παιδιών / νέων πολιτών.  
 • Να καθοδηγήσουμε τους/τις μαθητές/τριες, ώστε να αναπτύξουν κριτική κατανόηση των σημερινών προκλήσεων στον τομέα της Δημοκρατίας και του ρόλου της Εκπαίδευσης για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη, της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 
 • Να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των μαθητών/τριών σε κορυφαίες πρωτοβουλίες και η ικανότητά τους, να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο της Δημοκρατικής Ιδιότητας του Πολίτη, της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 
 • Να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με τα βασικά εργαλεία για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και την Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης και της σειράς διδακτικών πόρων για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και  την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα .
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση του κόσμου (μεταξύ άλλων, της πολιτικής, του δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κουλτούρας, των πολιτισμών, των θρησκειών, της ιστορίας, των μέσων ενημέρωσης, των οικονομιών, του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας)
   • 117: Μπορεί να εξηγεί τη σημασία βασικών πολιτικών εννοιών, όπως δημοκρατία, ελευθερία, ιδιότητα του πολίτη, δικαιώματα και υποχρεώσεις
   • 124: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τη σχέση ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη δημοκρατία, την ειρήνη και την ασφάλεια σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο
   • 130: Μπορεί να περιγράψει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική
  • Γνώση και κριτική κατανόηση του εαυτού
   • 108: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τις αξίες και τις πεποιθήσεις του/της
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισότητα και στο κράτος δικαίου
   • 301: Υποστηρίζει ότι τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές τη δημοκρατία και τον τρόπο που πρέπει να ενεργούν ως δημοκρατικοί πολίτες
   • 303: Υποστηρίζει ότι οι νόμοι θα πρέπει πάντοτε να εφαρμόζονται και να επιβάλλονται με δίκαιο τρόπο
   • 308: Υποστηρίζει ότι η δημοκρατία θα πρέπει πάντοτε να τυγχάνει προστασίας και σεβασμού ως βασικό θεμέλιο για την από κοινού δράση στο πλαίσιο της κοινωνίας
   • 312: Διατυπώνει την άποψη ότι όλοι οι άνθρωποι καθώς και τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να υπόκεινται και να λογοδοτούν στον νόμο
   • 313: Διατυπώνει την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στο νομικό σύστημα, με το σύνολο των νόμων να είναι προσβάσιμοι με ελεύθερο και εύκολο τρόπο από όλους
   • 316: Διατυπώνει την άποψη ότι η νομοθετική διαδικασία θα πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο ατόμων που έχουν εκλεγεί από τον λαό και λογοδοτούν σε αυτόν
   • 321: Διατυπώνει την άποψη ότι το νομικό σύστημα θα πρέπει να έχει δίκαιες και διαφανείς δομές και διαδικασίες επιβολής των νόμων
 • Στάσεις
  • Πολιτειακή συνείδηση
   • 607: Εκφράζει ενδιαφέρον για δημόσιες υποθέσεις και δημόσια ζητήματα
   • 609: Αποδέχεται τις υποχρεώσεις του/της ως μέλους μιας κοινότητας
   • 610: Εκφράζει τη δέσμευση να υποστηρίζει και να διαφυλάττει τα ανθρώπινα δικαιώματα άλλων ανθρώπων

 

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο